Kilo klausimų? 8 (5) 2080009

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Bendrovė – reiškia UAB „Open 24“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą bendrovę, kurios registruota buveinė yra Turgelių 1, Vilnius LT-02103 Respublika, įmonės kodas 300569944, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko.

1.3. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.5. Automatinis būdas - reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

1.6. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

1.7. Tvarkytojas - reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuris yra Bendrovės įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Tvarkytojas (-ai) turi būti registruojami Inspekcijoje.

1.8. Duomenų gavėjas - reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuriam teikiami Asmens duomenys. Duomenų gavėjas (-ai) turi būti registruojami Inspekcijoje

1.9. Inspekcija – Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

1.10. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šis dokumentas reglamentuoja Bendrovės ir jos Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – tiesioginė rinkodara ir kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.

2.4. Bendrovė Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:

(a) vardas;

(b) pavardė;

(c) elektroninio pašto adresas;

(d) telefono numeris;

(e) dominanti informacija, kurią prenumeruoja;

(f) lojalumo kortelės numeris, galiojimo data;

(g) parduotuvė, kurioje užpildyta anketa.

2.5. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2008 m. vasario 1 d. Nr. X-1444), kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

  • teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
  • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
  • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant Bendrovės darbuotojų duomenis.

3.2. Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

(a) pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis;

(b) duomenis, kurie reikalingi prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;

(c) kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

3.3. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Bendrovėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

3.4. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai ir Tvarkytojai. Kiekvienas Darbuotojas / Tvarkytojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

3.5. Darbuotojas / Tvarkytojas privalo:

(a) saugoti Asmens duomenų paslaptį;

(b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis;

(c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;

(d) nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.

3.6. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

3.7. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad Asmens duomenų rinkmenos nebūtų „matomos“ (shared) iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai.

3.8. Atsakingas už kompiuterių priežiūrą darbuotojas daro kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, atsakingas darbuotojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per kelias darbo dienas.

3.9. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.

3.10. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

3.11. Tvarkytojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai nutraukiama Tvarkytojo sutartis su Bendrove.

4. Bendrovės svetainėje (open24.lt) renkami duomenys:

(a) administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus „Open 24“ serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;

(b) naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti 5 taisyklių punkte;

(c) registruojantis „Open 24“ internetinėje parduotuvėje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.

(d) įsigyjant prekių ar paslaugų „Open 24“ elektroninėje parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, prekė ir jos užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai.

5. Slapukų naudojimas:

(a) Techniniai slapukai (6): užtikrina svetainės funkcionalumą, sukuriant vartotojo paskyrą, prisijungiant ir tvarkant Duomenų subjekto užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.

(a) Techniniai slapukai (6): užtikrina svetainės funkcionalumą, sukuriant vartotojo paskyrą, prisijungiant ir tvarkant Duomenų subjekto užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

@@History/@@scroll|#

open24.lt

Šis slapukas naudojamas svetainės duomenų užkrovimo paspartinimui svetainėje.

Persistent

HTML Local Storage

cart_id

open24.lt

Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

29 dienos

HTTP Cookie

CookieConsent

open24.lt

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

1 metai

HTTP Cookie

nl_popup_closed4

open24.lt

Slapukas saugo laiką, kada paskutinį kartą rodytas iššokantis (angl. pop-up) langas

1 metai

HTTP Cookie

user_token

open24.lt

Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

6 mėnesiai

HTTP Cookie

www_open24_lt

open24.lt

Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Session

HTTP Cookie

 

(b) Analitiniai slapukai (10): padeda įgyti įžvalgų apie tai, kaip Bendrovės lankytojai naudoja svetainę. Padeda optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__utm.gif

doubleclick.net

Stebėjimo slapukas. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas.

Session

Pixel Tracker

__utma

open24.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

2 metai

HTTP Cookie

__utmb

open24.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Session

HTTP Cookie

__utmc

open24.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Session

HTTP Cookie

__utmt

open24.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Session

HTTP Cookie

__utmz

open24.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

6 mėnesiai

HTTP Cookie

_ga

open24.lt

Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje.

2 metai

HTTP Cookie

_gat

open24.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Session

HTTP Cookie

_gid

open24.lt

Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Session

HTTP Cookie

soundest-views

open24.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

 

(c) Komerciniai slapukai (54): Bendrovės ir trečiųjų šalių slapukai skirti, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Duomenų subjekto ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

56ea81621bb670205bfc5869-aID

soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

1 metai

HTTP Cookie

56ea81621bb670205bfc5869-sID

soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Doubleclick partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

Doubleclick partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

Pixel Tracker

adx/cm

cm.creativecdn.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

Pixel Tracker

anj

adnxs.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

B

yahoo.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

c [x2]

bidswitch.net
rubiconproject.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

CMDD

casalemedia.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

CMID

casalemedia.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

CMPRO

casalemedia.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

CMPS

casalemedia.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

CMRUM3

casalemedia.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

CMSC

casalemedia.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

CMST

casalemedia.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Google Analytics slapukas skirtas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną.

Session

Pixel Tracker

csync

smartadserver.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

13 mėnesiai

HTTP Cookie

fr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas tiesioginės rinkodaros tikslams.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

i

openx.net

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

ibbid

ibillboard.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Doubleclick partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

khaos

rubiconproject.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

KRTBCOOKIE_#

pubmatic.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

29 dienos

HTTP Cookie

omnisendAnonymousID

open24.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

1 metai

HTTP Cookie

omnisendCartProducts

open24.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

omnisendSessionID

open24.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

pb_rtb_ev

contextweb.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

pid

smartadserver.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

13 mėnesiai

HTTP Cookie

PUBMDCID

pubmatic.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

PugT

pubmatic.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

29 dienos

HTTP Cookie

put_#

rubiconproject.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

179 dienos

HTTP Cookie

REST/webTracking/v1/event

wt.soundestlink.com

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

Pixel Tracker

rpb

rubiconproject.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

29 dienos

HTTP Cookie

rpx

rubiconproject.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

29 dienos

HTTP Cookie

sess

adnxs.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

soundestID

open24.lt

Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją.

Session

HTTP Cookie

sto-id-20480-bh

contextweb.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

test_cookie

doubleclick.net

Doubleclick partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

Session

HTTP Cookie

TestIfCookieP

smartadserver.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

13 mėnesiai

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją

Session

Pixel Tracker

ts

creativecdn.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

tu

adscale.de

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

29 dienos

HTTP Cookie

tuuid [x3]

360yield.com
betweendigital.com
bidswitch.net

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

tuuid_last_update

360yield.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

tuuid_lu

bidswitch.net

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

u

creativecdn.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

um

360yield.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

umeh

360yield.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

uu

adscale.de

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

uuid2

adnxs.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

V

contextweb.com

RTB House partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

HTTP Cookie

 

 

(d) „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

6. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

6.1. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu ar el. paštu.

6.2. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

6.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą paštu, el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.

6.4. Bendrovė nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

6.5. Bendrovė užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

7. Asmens duomenų perdavimas

7.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

7.2. Bendrovė nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras, - be Duomenų subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.

7.3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

8. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai

8.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.

8.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:

(a) netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinkamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos, nepakankamos fakso medžiagų tiekimas ir kt.);

(b) tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į Bendrovės / viešbučio patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);

(c) netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

9. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės

9.1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:

(a) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);

(b) techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);

(c) komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).

9.2. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:

(a) operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;

(b) nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;

(c) sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);

(d) programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;

(e) autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

9.3. Visi Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis Bendrovėje nustatytų Asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių, instrukcijų ar tvarkų reikalavimų.

10. Asmens duomenų tvarkymo terminas

10.1. Bendrovė tvarko Asmens duomenis kliento dalyvavimo lojalumo programoje metu ir ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

10.2. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

10.3 Duomenis skirtus tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros kampanijoms bendrovė saugo ne ilgiau nei numato duomenų tvarkymo tikslai, teisės aktai arba pageidauja Duomenų subjektas. Subjektui pareikalavus Bendrovė sunaikina visus duomenis, kurių nėra privaloma saugoti pagal visus teisinius reikalavimus apie Duomenų subjektą.

11. Atsakomybė

11.1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

12.2. Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.