Kilo klausimų? 8 (5) 2080009

Sutikimas su naujienlaiškių siuntimu

 

SUTIKIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMO TIKSLU

Pažymėdama (-as) varnelę „Sutinku“, šiuo aš patvirtinu, kad susipažinau su tuo, kaip UAB „Open 24“, juridinio asmens kodas 300569944, registracijos adresas Turgelių 1, LT-02103 Vilnius (toliau – Bendrovė), kaip duomenų valdytoja, tvarkys mano asmens duomenis žemiau nurodytomis sąlygomis,ir laisva valia sutinku su tokiu mano asmens duomenų tvarkymu.

Tikslas: naujienlaiškių siuntimas.

Tvarkomi asmens duomenys: kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas).

Esu informuotas, kad:

–         Aukščiau nurodytus mano asmens duomenis Bendrovė tvarkys šio mano laisva valia išreikšto sutikimo teisiniu pagrindu, kurį turiu teisę bet kada atšaukti.

–         Bendrovė, tvarkydama mano asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu, nenaudoja tokio pobūdžio automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimo, dėl kurio man gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.

–         Aukščiau nurodytus mano asmens duomenis Bendrovė turi teisę gauti tik iš manęs.

–         Bendrovė turi teisę perduoti aukščiau nurodytus mano asmens duomenis duomenų tvarkytojams, teikiantiems tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugas, duomenų analizės, duomenų saugojimo, svetainės talpinimo paslaugas.

–         Bendrovė mano asmens duomenis tvarkys tol, kol galios mano sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus. Man atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu, asmens duomenys tuo tikslu nebėra tvarkomi ir yra ištrinami. 

Esu informuotas ir suprantu, kad turiu šias teises: susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis; reikalauti sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant įstatymus; gauti mano asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir (ar) kompiuterio skaitomu formatu; nesutikti su mano asmens duomenų tvarkymu; atšaukti šį sutikimą dėl mano asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimų grindžiamų duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui; apriboti mano asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Esu informuotas, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Esu informuotas ir suprantu, kad norėdamas pasinaudoti teise bet kuriuo metu atšaukti mano duotą sutikimą, paprieštarauti duomenų tvarkymui ar pasinaudoti kitomis teisėmis, galiu tą padaryti raštu ir (ar) žodžiu kreipdamasis į Bendrovę šiais kontaktiniais duomenimis: el. pašto adresu info@open24.lt ir (arba) telefonu 8 (5) 208 0009.

 

Bendrovės kontaktiniai duomenys:

UAB „Open 24“

Juridinio asmens kodas 300569944

Registracijos adresas Turgelių 1, LT-02103 Vilnius

Tel. Nr. 8 (5) 208 0009

El. pašto adresas info@open24.lt